trinkėti

trinkėti
trinkė́ti, trìnka (trìnki K.Būg, NdŽ, , trìnkia K), -ė́jo intr. K, Rtr, Š, 105, , FrnW, NdŽ, Skp; R, , trìnkėti, -ėja, -ėjo Kp, Sb, Slm žr. trinksėti: 1. Kad aš ėjau par svirnelį, svirno grindys trìnka JV631. Ei trinka bilda kieme grįsti tilteliai KlvD208. Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trìnka K.Donel. Trinka bilda staklužės, aš negaliu miegotie BsO217. Staklės trinkėjo, drobės blizgėjo LTR(Plv). Trìnka bilda skrynužės par laukelį vežamos JV416. Vilnys ūždamos (trinkė́damos) mušas į kraštą KII232. | impers.: Šokit, mergos, palengvėli, o kad netrinkė́tų JV191. Kad duoč močekai, tai net trinkė́tų, – nedėtų kojų an vaiko [miegodama] Žl. ║ Šoka, trinka par naktį J. Paskui trìnka po puodus, ieško valgyt Aln. Ka jūs, vaikai, trìnkat po pirkią kai avelės Trgn. Kai pragarai trìnka vaikas VoL206(Lkm). Ar čia mažai vakar trinkė́jot?! Lp. Netrinkė́k, tyliai dirbk Užp. Vėjelis pūtė, stainelė ūžė, o žirgužėliai garsiai trinkėjo (d.) Ktv. Trìnki, geria, uliavoja, linksmi, sotūs rankas ploja JD12. Netrinkėkit, nebildėkit, dar tėveliai miega LTR(Nm). Šoka trinka jaunimėlis, negaliu miegoti LTR(). Pro duris įšoko trinkėdama batais žemutė žmogysta . Trinkąs kelias . ║ Trìnka bilda armotėlės, net širdelė dreba (d.) Šn. ║ Trìnka griaustinis 1. ║ Trìnka visi pašaliai, kad pradeda belsti J. Einu par lauką, girdžiu par antrą, kad girelė trinkėja (d.) Krč. Kai aš jojau par laukelį, laukelis trinkė́jo VD136. ^ Priebaly bėga, visa giria trinka (avelės) LMD(Trgn). Pepelė lekia, visa bala trinka (avelė ir vilnos) LMD(Ldk). 2. Du vežimu po vienas antro trinkėjo miesto grindiniu vagzalo linkui Žem. Greitai trinka per žvyruotą, gerai suplūktą vieškelį ratai . Garvežys, vieną dieną atvežęs bėgius, antrą dieną pats jau trinkėdavo jais J. Balč. 3. Pnm trankiai kalbėti: Šūkauju, šneku, trinku SD72. Aš seniai girdėjau, kad kieme trinkė́jo, bet misliau, kad savi žmonės Skp. 4. žr. trinksėti 5: Nedrąsiai, smarkiai trinkančia širdžia, pratarė . \ trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; sutrinkėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • trinkėti — vksm. Tri̇̀nka griausti̇̀nis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trinkėjimas — sm. (1) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ → trinkėti: 1. Sut, S.Dauk, KII146, Ls, Skd Trinkėjimas – negaliu užmigt Ds. Trinkėjimas burzdėjimas b[uv]o girdėt (apie bombardavimą) Gs. Buvo dėl to baisingo trinkėjimo ir pyškėjimo teip išsigandę, kad visi ant aslos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrinkėti — atitrinkėti, atitrìnka (atìtrinka KŽ), ėjo Pn, attrinkėti; N, ST582 žr. atitrinksėti: E, Vaclavas kad atitrìnka grūšių valgyt! Pc. Ko čia atjojo, atatrinkėjo mano tėvulio dvarelin (d.) Prng. Kad jau attrinka, kad jau atbilda žirgas, kaklą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bildėti — bildėti, bìlda, ėjo intr. 1. K išduoti garsą, daužant į kietus daiktus, trinkėti, dundėti: Kai reikia kilnot tais statines, tai baisiausiai bìlda Gs. Ei trinka, bilda kieme grįsti tilteliai KlvD208. Trinka bilda skrynužės, per laukelį vežamos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bilkšėti — bìlkšėti, i, ėjo intr. trinkėti: Giria bilkši, treška nuo kaimo kaimenių V.Piet …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brazdykoti — brazdykoti, oja, ojo intr. brazdėti, trinkėti: Kažin kas pernakt ant viršaus brazdykojo? Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brazdytis — brazdytis, brãzdosi, brãzdėsi brazdėti, trinkėti: Užtai aš čia ir nesibrazdžiaũ niekur Krok …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brozdėti — brozdėti, brozda, ėjo intr. Lkm, Ad bildėti, trinkėti, brazdėti: Brozda, kap per arimus [važiuojant, akėjant] Gs. Pažiūrėk, kas ten tvarte brozda: ar tik ne gyvuliai pasileido Alvt. Ko tos girnos tep brozda, net dantis gelia! Vlkv. Klauso – jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dardaliuoti — dardaliuoti, iuoja, iãvo intr. Lnkv trinkėti važiuojant kietu keliu, dardenti, dardėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dardėti — dardėti, dar̃da (darda), ėjo intr. 1. bildėti, trinkėti, dundėti; dardant važiuoti: Ratai dardėdami ir šokinėdami rieda keliu J.Bil. Oi kaip dar̃da ratai, net dantys žlega! Slk. Darda ratai plikšalais važiuojant Vvr. Visą priešpietį vieškelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”